ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αποστολή του Τμήματος

Η επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη στους  τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών είναι απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν σε όλους τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας. Οι εφαρμογές της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών συνεχώς αναπτύσσονται και δημιουργούν καινούργιες ανάγκες σε επιστημονικό προσωπικό με αυξημένα προσόντα.  Η αποστολή του τμήματος είναι η κάλυψη αυτών των αναγκών με την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων στους σπουδαστές του, οι οποίοι θα αποτελέσουν μελλοντικά στελέχη εταιρειών και φορέων τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

 

Ειδικότερα το τμήμα έχει ως αποστολή:

 • Να παρακολουθεί τις επιστημονικές εξελίξεις στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών τόσο σε Εθνικό όσο και Διεθνές επίπεδο και να διασφαλίζει τη παροχή σύγχρονης γνώσης μέσα από ένα ποιοτικό και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών
 • Να χρησιμοποιεί και να προάγει τη σύγχρονη τεχνολογία στα θεματικά του αντικείμενα κυρίως με τη συμμετοχή και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του (Ε.Π ,Ε.Ε.Π, φοιτητές) σε χώρους εφαρμογής
 • Να συνεργάζεται με φορείς, υπηρεσίες και παραγωγικές μονάδες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα  σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά του αντικείμενα
 • Να συμμετέχει και να προάγει ερευνητικά θέματα στα θεματικά πεδία των νέων τεχνολογιών μέσα από συνεργασίες με άλλα Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού  και να συμμετέχει σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και καινοτομικά προγράμματα σε Περιφερειακό, Εθνικό και Διεθνές επίπεδο
 • Τέλος να παράσχει στους σπουδαστές του δυνατότητες και διευκολύνσεις για τη συμμετοχή τους σε άλλα ακαδημαϊκά προγράμματα μέσα από συνεργασίες και στα πλαίσια της κινητικότητας του προσωπικού και των φοιτητών

 

Πτυχιούχοι του τμήματος:

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, επιστημονικές θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να εργασθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματός τους, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.
Θα είναι ικανοί να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα τα οποία αφορούν σε  σχεδιασμό, δημιουργία, λειτουργία, ασφάλεια και εκμετάλλευση πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων πληροφορικών συστημάτων και τηλεπικοινωνιών.

Ειδικότερα, ο πτυχιούχος του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. θα είναι ικανός, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες όταν πρόκειται για μεγάλης εμβέλειας έργα,  για:

 • να παράγει και να δημιουργεί σύγχρονα προγράμματα (λογισμικό) αξιοποιώντας  νέα εργαλεία και τεχνικές
 • να αναπτύσσει και να σχεδιάζει σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις συνθήκες του φορέα
 • να σχεδιάζει τη δομή τη λειτουργία και την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων σε επιχειρησιακό περιβάλλον
 • να εξασφαλίζει την εκμετάλλευση και ασφάλεια σύγχρονων δικτύων τηλεπικοινωνίας
 • να παράσχει συμβουλευτικό έργο και μελέτες για τις αυξημένες ανάγκες της αγοράς σε θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
 • να μπορούν να συμμετέχουν και να παρακολουθήσουν ερευνητικά θέματα και μεταπτυχιακά προγράμματα στις θεματικές ενότητες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών

 

Αξιολόγηση του Τμήματος

Η ανταπόκριση του Προγράμματος Σπουδών στους στόχους του Τμήματος, ελέγχεται συστηματικά μέσα από την καθιερωμένη διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος που πραγματοποιείται από τους σπουδαστές στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, υπό την εποπτεία της ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας αξιολογούνται μέσα από μία σειρά ερωτήσεων τόσο τα μαθήματα από πλευράς επάρκειας και ανταπόκρισης στους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, όσο και η υλοποίησή τους από τους διδάσκοντες.

Επιπλέον, σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιείται μία πιο εκτενής διαδικασία αξιολόγησης, που περιλαμβάνει το διδακτικό, ερευνητικό και κοινωνικό / πολιτιστικό έργο του Τμήματος, τις υποδομές, τις διοικητικές υπηρεσίες και την στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης και αποτυπώνεται στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης που υποβάλλεται στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Παιδεία (ΑΔΙΠ).

 

 


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Διευκρινίσεις σχετικά με τις ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων

Λόγω τεχνικού προβλήματος το σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας θα δέχεται τις δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών... Περισσότερα...

Ανακοίνωση για την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων (ανανεώσεις εγγραφών)

Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων θα ενεργοποιηθεί από 5/10/15 (στις 15:00) έως 11/10/15. Η περίοδος διορθωτικών δηλώσεων είναι... Περισσότερα...

Νέα Δράση ΜΟΚΕ: Εργαστήριο προσομοίωσης λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων (Business Games)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο pdf.  Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν... Περισσότερα...

Θέσεις πρακτικής άσκησης στην εταιρεία Ζουμπουλάκης Α.Ε.

Προσφέρονται δύο θέσεις πρακτικής άσκησης με τα ακόλουθα αντικείμενα: Presales, προετοιμασία πινάκων με configuration σε... Περισσότερα...