ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εργαστηριακά μαθήματα τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω ασκήσεων πράξης (ΑΠ)

Ορθή επανάληψη.

Αφορά ΜΟΝΟ τους φοιτητές  που ακολουθούν τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία των παρακάτω εργαστηριακών μαθημάτων θα υλοποιηθεί μέσω των ασκήσεων πράξης του ιδίου μαθήματος.

Σχετικά με την υλοποίηση του μαθήματος θα ενημερωθείτε από το διδάσκοντα τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που διδάσκονται οι ασκήσεις πράξης (ΑΠ).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

Λ70Ε

Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων

7ο

Δ54Ε

Σχεδίαση Μελέτη  και Υλοποίηση Δικτύων

5ο

Υ52Ε

Σχεδίαση Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων

5ο

Λ52Ε

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ

5ο

Δ53Ε

Δίκτυα Δεδομένων ΙΙ

5ο

Κ24Ε

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

3ο

Κ33Ε

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

3ο

Υ70Ε

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Η/Υ

7ο